Ugrás a tartalomra

Játékszabályzat

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

(“NYEREMÉNYJÁTÉK”) szervezője a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székhely: 1072 Budapest Rákóczi út 42.  adószáma: 15308067242 (“Szervező”).

 

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

A Játékban az a cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:

 

2.1. A Közlekedési Múzeum Facebook-oldalán, 2024. június 5. és 20. között meghirdetett nyereményjátékban kommentben megfejtést küld.

 

2.2. A Játékban való részvétellel elfogadja annak felhasználási feltételeit, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak játékkal összefüggő kezeléséhez.

 

2.3. A játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosnak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőknek okoztak.

 

2.4. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Játékos részére.

 

2.5. A Játékos felelőssége, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre beérkező üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kellő időben figyelemmel kísérje.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

2024. június 5 – 20.

 

A sorsolás időpontja: 2024. június 20. 12:00

 

4. NYEREMÉNY

 

4.1. A játékban 1 fő nyertest sorsolunk ki

 

NYEREMÉNY: 2 db felnőtt Múzeumok Éjszakája karszalag/belépőjegy, amely 2024. június 22-én 17:00 órától vehető át az Északi Járműjavítóban.

 

4.2. A Játék végén összesen 1 fő Játékos fog értékes nyereményünkkel gazdagodni. A nyeremény sorsolása véletlenszerűen, internetes algoritmus alapján történik.

 

5. A JÁTÉK MENETE

 

5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

5.2. A Szervező a Játék során az interneten elérhetővé teszi a kérdőívet, amelyet a Játékosok a Játék időtartama alatt kitölthetnek. Egy Játékos egy címről csak egy kitöltéssel vehet részt a Játékban.

 

6. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

 

6.1. A nyertes nyereményét az értesítés után, egyeztetést követően veheti át.

 

6.2. A nyeremény pénzre nem váltható.

 

7. ADÓZÁS

 

7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

 

8. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

 

8.1. A játékban a Szervező, illetve a munkatársai és azok törvényben meghatározott családtagjai nem vehetnek részt.

 

8.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért.

 

8.3. A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Játékost, illetve Játékosi regisztrációt a Nyereményjátékból:

 

- aki megsérti a jelen Szabályzat bármely rendelkezését;

 

- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt sért;

 

- aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;

 

- aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

 

- aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban;

 

- aki szükséges személyes adatait, ill. a Szervező által kért információkat, nyilatkozatokat nem adta meg, illetve adatkezelési hozzájárulását visszavonja;

 

- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel;

 

- aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Játékostól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Játékostól eltérő más személyt regisztráljanak Játékosként.

 

A Játékos kizárása esetén az adott Játékos nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit, valamint kárát megtéríteni.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Játékos helyett saját belátása szerint egy másik Játékost hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.

 

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni.

 

A Szervező attól függetlenül jogosult dönteni kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomására. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb 2022.12.06-ig van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőknek nem áll módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

 

9. ADATVÉDELEM

 

9.1. A Játékban való részvétel és a Játékszabályban írt adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik.

 

9.2. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassák.

 

9.3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Játékost, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Játékos hozzájárulásán alapul.

 

A Nyereményjátékban való részvétellel, valamint adatainak megadásával a Játékos kifejezetten, írásban hozzájárul alábbi személyes adatai kezeléséhez a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása érdekében.

 

A Nyereményjáték során a Szervező a jogszabály és a Játékos hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Játékos által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremény átadása érdekében:

 

- e-mail cím

 

9.5. A Játékos a részvétellel elfogadja a Szervező adatkezelési tájékoztatóját és ÁSZF tájékoztatóját: 

https://www.mmkm.hu/hu/kozerdeku-adatok/adatvedelmi-szabalyzat

 

10. SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

 

10.1. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért.

 

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező a nyeremény tekintetében – tekintettel ingyenességére – különösen nem vállal sem szavatosságot, sem jótállást, valamint kizár minden kártérítési vagy megtérítési igényt.

 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot a játékidőszak alatt indoklás nélkül megszüntesse. Erről a döntésről a Szervező a Közlekedési Múzeum közösségi médiás felületein tájékoztatja a játékosokat.

 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

11.1. Amennyiben a Játékos cselekvőképessége korlátozott, de nem áll cselekvőképességének e Nyereményjáték tekintetben korlátozó korlátozás alatt, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

 

11.2. A jelen Szabályzat értelmében az e-mail írásbeli formának minősül.

 

11.3. A Játékos köteles viseli annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

 

11.4. A Szervező kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 

11.5. A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.