Ugrás a tartalomra

Kiadványaink

Kedves Látogatóink!

Olvasó- és kutatószolgálatunk 2021. június 15-től újra látogatható!

Nyitvatartás innentől kezdve: minden kedden, szerdán, csütörtökön 9 és 16 óra között.

Az érvényes járványügyi előírások betartásával a látogatás szabályai a következők:

-  18 évnél idősebb látogatók csak érvényes védettségi igazolvány és személyi igazolvány felmutatásával léphetnek be.

-  A maszk viselése, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítők használata mindenki számára kötelező.

-  A teremben a 1,5 méteres távolságot kérjük tartsák meg.

Megértésüket köszönjük. 

Címünk: 1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15. (A gazdasági bejáraton keresztül fogadjuk a kutatókat is.)

 

Amennyiben lehetséges, kérjük e-mailben jelezzék előre látogatásuk időpontját: olvasokutato@kozlekedesimuzeum.hu

 

Tájékoztatjuk kedves kutatóinkat, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum is csatlakozott a NAVA pontok sorához, így a https://nava.hu/ oldalon található tartalmak korlátozás nélkül megtekinthetők a múzeum olvasó- és kutatótermében. 

Könyvtárunkban a kutatók immár hozzáférnek a UITP (Union Internationale des Transports Publics) online adatbázisához!

 

Könyvtárunkról:

A tudományos szakkönyvtár szerepe a múzeum életében meglehetősen sokoldalú. A múzeum gyűjteményeinek részeként gyűjti a szakma irodalmának történeti értékeit, speciális kiadványait és ritkaságait a megőrzés, a szakszerű feldolgozás és közreadás igényével. Mint szakkönyvtár, a szakirodalom vonatkozásában alapja és eszköze az intézményben folyó tudományos kutatómunkának. Mindemellett közművelődési feladatokat is ellát a szakirodalmi ismeretterjesztés és olvasószolgálat területén, valamint műhelye a múzeumban folyó korszerű tudományos kutatómunkának. Az olvasói igények kielégítése, az olvasószolgálat minden könyvtári tevékenység mozgatója. Olvasóink a múzeum munkatársai, a külső érdeklődők közül közlekedéstörténeti kutatók, szakdolgozatukat író egyetemisták, a régi autók, motorkerékpárok, mozdonyok szerelmesei, modellezők.

A könyvtár fő érdekeltsége a közlekedéstörténeti szakirodalom, de gyűjtjük a magyar technika-történet szakirodalmát is. A nem történeti aspektusú közlekedési szakirodalomból a forrásértékű, magyar nyelvű és magyar vonatkozású kiadványokat visszamenőleg is gyűjtjük, lehetőleg teljesen, az idegen nyelvűekből pedig reprezentatív jelleggel válogatunk jelentősebb, tudományos értékű, összefoglaló műveket. Visszamenőleg gyűjtjük a magyar múzeumi kiadványokat, a külföldiek közül pedig a közlekedési múzeumok és az olyan jelentős, általános múzeumok kiadványait, ahol technika-, illetve közlekedéstörténeti gyűjtemény is van. Folyóiratokból a magyar közlekedési és általános műszaki lapokat teljességgel, a többi lapot a muzeológusok igényei szerint válogatva rendeltük meg. Tudományos szakkönyvtárról lévén szó, az idegen nyelvű anyag túlsúlya természetes. A német nyelv döntő aránya figyelhető meg, ám a folyóiratok esetében az arány némileg módosult, mert különösen századunk elejétől rohamos fejlődésnek indult két közlekedési ágazat, a géperejű, közúti közlekedés és légi közlekedés nagyszámú angol, majd francia és orosz nyelvű szakfolyóirat megjelenését eredményezte.

Az elmúlt években a legtöbb budapesti nagykönyvtárral kiépítettünk kölcsönös kapcsolatokat. Több külföldi közlekedési és műszaki múzeum könyvtárával tartunk fenn kapcsolatot, részt veszünk a könyvtárközi kölcsönző forgalomban is.

Barkóczi Jolán–Tisza István: A Közlekedési Múzeum tudományos szakkönyvtára. In: A Közlekedési Múzeum évkönyve 10. - 1896-1996. szerk. Hüttl Pál, pp. 223-235.

 

Archívumunkról:

A múzeum archívumának anyaga rendkívül gazdag, változatos és sokrétű, valóságos kincsesbánya egy technika-történeti kutató számára. Az archívumi gyűjtemények a nagyközönség elől sincsenek elzárva, gyűjteményünk bárki számára hozzáférhető. Múzeumunk – számos híres külföldi műszaki múzeummal ellentétben – nem egyoldalúan a technika fejlődését igyekezett bemutatni, hanem a hazai közlekedés művelődéstörténeti szerepét: az átformálódó tájat és benne a környezetét építő, a technikát a maga javára fordító embert. A közlekedési eszközök tökéletesedése mellett érzékeltetni akarták az utazás hasznát, értelmét, gyönyörűségét is – ez a törekvés máig jellemzi intézményünket.

Képtárunk folyamatosan bővül, a múzeum kezdettől fogva gyűjtötte a fényképeket. Állandó fotós nem dolgozott a múzeumban, a felvételekkel és a képek elkészítésével neves fényképészeket bíztak meg. A képtár kiegészítője, sok tekintetben folytatója az igen értékes negatívtár; a kettő együtt tartalmazza a múzeum teljes képgyűjteményét (de számos akvarell és olajfestmény is gyarapítja gyűjteményünket).

Az archívum egyik jellegzetes és fontos gyűjteményi csoportja a közel négyezer darabból álló térképtár, mely a képtárhoz hasonlóan egyidős magával a múzeummal. Szintén kiemelkedő helyet foglal el az okmánytár. Mint megnevezéséből is kitűnik, azok az iratok kapnak helyet e gyűjteménycsoportban, amelyek okmányszerű hitelességgel tanúskodnak egy-egy közlekedéstörténeti eseményről, valamely közlekedési ágazat fejlődésének szakaszairól, illetve egy személy életpályájának állomásairól, vagy éppen egy közlekedési eszköz pályafutásának történetéről. A plakátgyűjtemény, illetve a képes levelezőlap gyűjtemény az archívum képtárának jellegzetes különgyűjteményei, de találunk prospektus-gyűjteményt, aprónyomtatványtárat, kézirattárat, hangszalag- és hanglemez-gyűjteményt, műszaki rajztárat, alkatrészkatalógus-gyűjteményt, valamint műszaki rajzalbumgyűjteményt is.

Dr. Eperjesi László: Az archívum. In: A Közlekedési Múzeum évkönyve 10. - 1896-1996. szerk. Hüttl Pál, pp. 203-223.

A kutatószolgálaton elérhető szakirodalmi adatbázisok

Az alábbi adatbázisok állnak rendelkezésre a kutatószolgálat illetve a múzeum számítógépein:

 

UITP My Library database (International Association of Public Transport)

Tudnivaló: A használathoz bejelentkezési adatok szükségesek, ehhez kérjék a könyvtáros kollégák vagy a kutatószolgálat segítségét

A szakterületen több mint 100 éves tapasztalattal rendelkező UITP mindig vezető szerepet töltött be a közlekedéstudomány folyamatos fejlődésének irányítása terén. Így a szervezet rendkívüli mennyiségű tudásanyaggal és forrással rendelkezik a közösségi közlekedés témakörében.

A digitális könyvtár több mint 22 000 publikációval és 40 000 teljes szövegű dokumentummal rendelkezik, beleértve a legfrissebb tanulmányokat, jelentéseket és adattárakat.

 

JSTOR

A JSTOR a hasonló nevű non-profit szervezet által létrehozott és fenntartott archívum, amely fontos tudományos folyóiratokhoz kíván széleskörű hozzáférést biztosítani. A JSTOR számos tudományterületre kiterjed. Az archívum a folyóiratok utolsó évfolyamait nem tartalmazza, címenként eltérő módon 1-5 év a késleltetés.

 

Arcanum Digitális Tudománytár

Több száz magyar szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel az adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll, de bőségesen tartalmaz 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.

 

Osiris Kiadó digitális könyvtára

Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek.

 

L’Harmattan Digitális Adatbázis

A L’Harmattan Kiadó e-könyvei közt megtalálhatóak a teológia, a filozófia, a társadalomtörténet, a pszichológia, a történelem-, a néprajz- és az irodalomtudomány klasszikus alapművei, valamint a legújabb kutatások eredményeit közlő kötetek, jezsuita kiadványok, folyóiratok, egyéb igényes szakkönyvek és kiadványok.

 

Attraktor Kiadó

A kiadó hiánypótló céllal azokat a műveket szeretné publikálni, melyek a magyar filozófiai és történeti fordításirodalom területén vagy nem jelentek még meg, vagy korábban megjelentek, de az idők során feledésbe merültek. Az antik és középkori klasszikus szerzők fordításaitól kezdve a mai magyar történészek, filozófusok, társadalomtudósok műveit szándékoznak közzétenni. Ezen kívül célkitűzés még a 19-20. század kevésbé ismert magyar történetírói és társadalomtudósai munkásságának feltárása és publikálása.

 

Gondolat Kiadó

A Gondolat Kiadó immár több mint fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, s ma is a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplője. A kiadó átlagosan évi 80 kiadványt jelentet meg, melyek túlnyomó része a társadalomtudományok, illetve az európai és magyar szépirodalom területéről kerül ki. Kiadványainak spektruma kiterjed a hagyományos társadalomtudományi területekre – mint a filozófia, a szociológia, a jog vagy a történelem –, ugyanakkor fontos elemként jelennek meg benne olyan tudományágak, mint a pszichológia, a pedagógia vagy az ókortudomány, továbbá olyan kurrens tudományterületek is, mint a kultúra- és médiatudomány vagy az információs társadalom kutatása.

 

Kossuth Kiadó

Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakkönyvét tartalmazza. A kötetek nagyrészt a történelem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében jelentek meg.

 

Napvilág Kiadó

„1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.”

 

Typotex Interkönyv

A Typotex Kiadó 1989 óta működő könyvkiadó, profiljába elsősorban felsőfokú tankönyvek, szakkönyvek, jegyzetek tartoznak a természettudományok és a társadalomtudományok területéről (matematika, fizika, informatika, biológia, kémia, mérnöki tudományok, pszichológia, filozófia, kommunikáció, művészetelmélet, menedzsment stb.) egyaránt.

Az Interkönyv oldal a Typotex Kiadó elektronikus publikációs felülete, 2009 óta működik e-könyves webáruházként. Az oldalon lényegében a Kiadó teljes kínálata elérhető elektronikus formában, ez jelenleg több mint 600 mű. Elsősorban friss, az utóbbi 20 év tudományos eredményeit feldolgozó tudományos munkák, valamint időtálló klasszikusok érhetők el magyar és külföldi szerzőktől. Szerzőink között tarhatjuk nyilván a magyar tudományos élet olyan képviselőit, mint Lovász László, Pokol György, Laczkovich Miklós, Pléh Csaba, Jany János, Bereczkei Tamás, Szvetelszky Zsuzsanna, Salát Gergely, Horányi Özséb, Csányi Vilmos, Sándor Klára, illetve a nemzetközi tudományos élet képviselőit, mint pl. E.O. Wilson, J-P. Changeux, J. Derrida, L.D. Landau, hogy csak néhány nevet említsünk.

 

TRID Database

A TRID egy integrált közlekedési tematikájú szakirodalmi adatbázis, mely magában foglalja a Transportation Research Board (Közlekedéstudományi Kutatási Testület) kutatási információs adatbázisát (Transportation Research Information Services, TRIS) és az OECD közlekedéstudományi adatbázisát (ITRD). Több mint 1,2 millió rekordot tartalmaz, melyek közül több mint 200 000 a teljes szövegű dokumentumot is elérhetővé teszi.

Jellemző dokumentumtípusok: könyv, kutatási jelentés, konferenciakiadvány, folyóiratcikk.

Keresés lehetséges közlekedési módok szerint: autóközlekedés, szállítmányozás, vasúti közlekedés, vízi közlekedés, gyalogos közlekedés, kerékpáros közlekedés, légi közlekedés, csővezetékes szállítás;

illetve a közlekedés más aspektusai szerint is: tervezés, finanszírozás, kivitelezés, anyagok, környezetvédelem, biztonság, közlekedésszervezés.

Kiemelendő részadatbázisa a Transportation Articles Database, amely egy jelentős bibliográfiai cikkadatbázis.

 

Technikai okok miatt az adattári, archívumi és könyvtári szolgáltatásokért csak 5.000 forint feletti rendelés esetén lehetséges banki átutalással fizetni.