Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi szabályzat

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának kiegészítő dokumentuma a “Bringára váltva” c. időszaki kiállításhoz kapcsolódó adatkezelésekről

1. Az Adatkezelő neve és elérhetősége

1.1. A jelen adatkezelés vonatkozásában az

Adatkezelő: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. (Iroda)
Központi elektronikus levélcím. info@kozlekedesimuzeum.hu

Postacím: 1426 Budapest, Pf. 37.

Telefonszám: 06/70-320-9257

Honlap: www.kozlekedesimuzeum.hu

A továbbiakban: „Adatkezelő”

mint Adatkezelő, kezeli az Ön személyes adatait. Ön, mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy, az adatkezelés érintettje lesz.

1.2. Az Adatkezelő határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Adatkezelés alatt, az alábbi műveletek értendőek: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2. Az adatkezelés célja és időtartama, a kezelt adatok köre és az adatkezelés jogalapja

2.1 Adatkezelési tevékenységek

Megnevezés

Az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Jegyértékesítés a jegy.kozlekedesimuzeum.hu oldalon

A kiállítás helyszínére való bejutást illetve a jegyértékesítést csak akkor tudjuk biztosítani, ha személyes adatait kezeljük.

Név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, Facebook ID, postacím, regisztráció ideje

Adatkezelő jogi kötelezettsége (GDPR 69. cikkely c) pont)

A kiállítás zárásával a számviteli kötelezettséggel nem összefüggő adatokat töröljük.

Nyereményjáték szervezése*

A nyereményjátékon való részvétel illetve a meghirdetett nyeremény kézbesítéséhez szükséges az Ön személyes adatainak kezelése.

Név, e-mail cím, lakcím, születési év, Facebbok ID

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikkely a) pont), Adatkezelő jogi kötelezettsége (GDPR 6. cikkely c) pont)

A meghirdetett nyeremény bejelentett lezárásáig, de legfeljebb a nyereményjáték megkezdését követő 30 napig vagy a hozzájárulás megszűnéséig

Hírlevél

Ahhoz, hogy az Ön részére hírlevelet küldjünk, szükséges az Ön személyes adatainak kezelése.

Név, e-mail cím

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikkely a) pont)

A hozzájárulás visszavonásáig

Programregisztráció

Hogy a Múzeum által szervezett programokon a részvételét biztosítani tudjuk, személyes adatainak kezelése elengedhetetlen.

Név, e-mail cím

Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

(GDPR 6. cikkely b) pont)

A programot követő 30 napig, vagy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás visszavonásáig.

Belépés és kedvezmények biztosítása

Ahhoz, hogy belépését a kiállítás helyszínére biztosítsuk, illetve Önnek kedvezményt biztosítsunk a törvényben előírtak szerint, bizonyos igazolványainak bemutatása szükséges.

Védettségi igazolvány, személyi igazolvány, diákigazolvány, egyéb nevesített igazolványok

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikkely a) pont), Adatkezelő jogi kötelezettsége (GDPR 6. cikkely c) pont)

Nem történik adatrögzítés.

*A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelésről bővebb információ az egyes játékok szabályzatában érhető el, amelyet azok meghirdetésekor teszünk közzé.

2.2 Adattovábbítás

A InterTicket Kft. mint viszonteladó a jegyértékesítéshez és beléptetéshez szükséges adatokat továbbítja a Múzeum számára.

3. Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok

3.1. Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

3.1.1. kérelmezheti az Adatkezelőktől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést;
[A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőktől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőktől az adatkezelést érintő információkról.]
3.1.2. a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni;
[A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való” jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőktől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelők az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelők részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőknek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez]
3.1.3. megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog;
[Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőknek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelők. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelők más Adatkezelők részére közvetlenül továbbítsa.]
3.1.4. megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. [Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét]

3.2. A fenti 4.1. pontban rögzített jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje, a hatályos magyar [így különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény] valamint az európai uniós adatvédelmi jogszabályokban foglaltak, [így különösen az Európai parlament és tanács (EU) 2016/679. számú. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének vonatkozó rendelkezései (általános adatvédelmi rendelet)] alapján gyakorolhatja, írásban, az Adatkezelők részére írt, jelen tájékoztató 1. fejezetben megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján, vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján.

4. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban

4.1. Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

közvetlenül az Adatkezelőkhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az I. fejezetben rögzített elérhetőségeken.
az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu.
Emellett fordulhat a lakóhelye szerinti bírósághoz is adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

5. Adatfeldolgozásról történő tájékoztatás

5.1. Az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó olyan jogi személy (jelen esetben gazdasági társaság) aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos valamely technikai művelet.

5.2. Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

5.2.1

A jegyértékesítés és programregisztráció során: InterTicket Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. Postai címe: 1139 Budapest, Váci út 99.

5.2.2

A hírlevelek esetében: a Mailchimp Co.The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

5.3 A jegy.kozlekedesimuzeum.hu-n és az azeszaki.hu weboldalakon alkalmazott sütik

Az oldal működéséhez elengedhetetlen sütiken (cookie) kívül statisztikai céllal a Google Analytics szolgáltatását vesszük igénybe. Ezen felül a regisztráció során Facebook ID is rögzítésre kerülhet a felhasználó hozzájárulása alapján, ehhez a Facebook által nyújtott süti szolgáltatást alkalmazzuk.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség

6.1. Az adatkezeléssel, illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelők 1. pontban megjelölt székhelyre továbbított postai küldeményútján, vagy Adatkezelők következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

6.2. Ön nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez. Amennyiben ezen, az adatok kezeléséhez nem járul hozzá, úgy az az alábbi következményekkel jár: nem tud részt venni Adatkezelők nyereményjátékaiban, programjain, illetve nem fogja megkapni Adatkezelő hírleveleit.

 

2023. júnus