Ugrás a tartalomra

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései:
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai: Az Állami Számvevőszéknek nem volt nyilvános megállapítása 2017. május hónapban végzett ellenőrzés kapcsán.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: Nem volt olyan egyéb ellenőrzés, melynek kapcsán nyilvános megállapítást tett volna az ellenőrző szervezet.

A működés eredményessége, teljesítmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk: A múzeum feladat-ellátásának értékelése évente a fenntartó által elrendelt teljesítmény alapú beszámolóban foglaltak szerint történik. A teljesítmény-mutatókat a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet határozza meg.

 

Működési statisztika
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: Az alaptevékenységre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés az éves múzeumi statisztika keretében valósul meg, melyben a szakmai tevékenység adatai mellett a gazdálkodással kapcsolatos információk is szerepelnek. 

A statisztikai adatgyűjtés elérhető: a kultstat.emmi.gov.hu felületen a 2008-2019. évekre vonatkozóan.

 

 

Költségvetések, beszámolók


Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései:
Költségvetési alapokmányok 2007-2017.évre (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói:
Költségvetési beszámolók 2007-2016. évre (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

 A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói:
Költségvetési szöveges beszámolók 2007-2016. évre (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Szerződések:

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgálatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződése értékét egybe kell számítani:

Táblázat az 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről (2016., 2017.) (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

Egyéb kifizetések:

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei: Jelenleg ilyen kifizetések nincsenek.

Európai Unió által támogatott fejlesztések:
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: Jelenleg folyamatban lévő, az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés nincs a múzeumban.

Közbeszerzés:

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről:
2016. és 2017. év közbeszerzési terv (ld. letölthető dokumentumok az oldal alján)

 

Letölthető dokumentumok