Ugrás a tartalomra

Kamera tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató kamerás megfigyelőrendszerről

 

Tisztelt Látogató/ Kedves Munkatárs!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum az időszaki kiállítás helyszínén, azaz a jelen telephelyen, nevezetesen az Északi Járműjavító területén (1101 Budapest, Kőbányai út 24-28.) kamerarendszert működtet.

Kihelyezett kamerák az alábbi helyiségekben rögzítenek képfelvételeket:

Dízelcsarnok, gazdasági bejárat, I. sz. kapu és Törekvés Művelődési ház, Jegypénztár oldalfal, Shop oldalfal. A kiállítás bejáratánál és kijáratánál a belépő és kilépő személyeket számlálása történik, hogy a létesítményben a jogszabályok szerint engedélyezett számnál több személy ne tartózkodjon. A számláló által rögzített adatok minden nap végén törlésre kerülnek.

Jelen tájékoztató mellékletét képezi a kamerák adatait bemutató táblázat.

A kamerás megfigyeléssel kapcsolatosban tájékoztatást nyújtunk Önnek jelen tájékoztató útján, valamint az egyes megfigyelt területek szöveggel vagy piktogrammal történő megjelölésével.

A kamerarendszer üzemeltetője (Adatkezelő):

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
e-mail: info@kozlekedesimuzeum.hu
postacím: 1426 Budapest, Pf. 37.
telefonszám: 06/70-320-9257

adatvédelmi tisztviselő: dr. Lakatos Dávid
(david.lakatos@kozlekedesimuzeum.hu)

honlap: www.kozlekedesimuzeum.hu

Adatvédelmi szabályzat:
https://kozlekedesimuzeum.hu/hu/kozerdeku-adatok/adatvedelmi-szabalyzat

Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, a jogsértések megelőzése, utólagos észlelése és az elkövető utólagos azonosítása, valamint jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő közérdekű feladatainak az ellátásához szükséges.

A személyes adatok forrása:közvetlenül az érintettől.

A kezelt adatok köre: a kamerával megfigyelt területre belépő személy képfelvételeken látszódó képmása és kamerarendszer által rögzített egyéb személyes adata.

Az adatkezelés időtartama:

Kiállítóterek: képfelvételek, felhasználás hiányában, a rögzítéstől számított minimálisan 8 napig, legalább a következő tárlatellenőrzésig, de maximum 30 napig kerülnek megőrzésre.

Jegypénztár oldalfal, shop oldalfal: képfelvételek, felhasználás hiányában, a rögzítéstől számított minimálisan 8 napig, legalább a következő leltárig, de maximum 30 napig kerülnek megőrzésre.

A kamerás megfigyelés jellege: A kiállító térben lévő kamerák tekintetében monitoron keresztül közvetlen és folyamatos élőképes megfigyelés. A shopban elhelyezett egyik kamera tekintetében monitoron keresztül közvetlen és folyamatos élőképes megfigyelés valósul meg, a másik kamera kapcsán viszont nincs élőképes megfigyelés. A jegypénztár környékén elhelyezett kamera képeihez élőképes megfigyelés nem kapcsolódik. A kamerák folyamatosan üzemelnek, felvételeik mozgás észlelése esetén rögzítésre és tárolásra kerülnek, hangrögzítésre nem kerül sor.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és automatizáltan történik.

A felvételek tárolása: 1101 Budapest, Kőbányai út 24-28. területén, külön rögzítőegységen, elkülönítetten kerülnek tárolásra a felvételek, ezáltal biztosítva, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá a felvételekhez, megtekinteni, törölni, kimásolni azokat ne tudják. Tárolás időtartama maximum 30 nap.

Felvételek megismerésére és a rögzített felvételek visszanézésére és felhasználására az Adatkezelő mindenkori adatvédelmi szabályzata, egyéb kiegészítő szabályzatai és vonatkozó hatályos jogszabályok alapján felhatalmazott személyek jogosultak

Adatfeldolgozó: élőképes megfigyelés kapcsán a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet ellátó cég: Safety Sector Biztonsági Tanácsadó És Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 0109 865602; székhely:1093 Budapest, Boráros tér 7.B.Iház.7. em.13.).

Adatközlés: harmadik fél számára kizárólag jogszabályban meghatározott, illetve a GDPR által megengedett esetekben kerül közlésre, továbbításra a kamerafelvétel.

Adatkezelő a rendelkezésre álló legfejlettebb technikai és a szervezeti feltételeket biztosítja az adatok védelme és illetéktelenek általi megismerhetőségének lehetetlenné tétele érdekében.

Az érintett jogai:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy a GDPR által meghatározott esetekben kérje az Adatkezelőtől a felvételek indokolatlan késedelem nélküli törlését.

Az érintett jogosult továbbá a felvételek helyesbítését kérni.

Az érintett jogosult arra, hogy a GDPR által meghatározott esetekben kérje az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását.

Az érintett bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen a GDPR-ban meghatározott okból.

Az érintett élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival.

Az érintett a fenti jogait az Adatkezelőnél gyakorolhatja. A joggyakorlással kapcsolatos bővebb tájékoztatás az Adatkezelő Kameraszabályzatában található, amely elérhető a jegypénztárban.

Jogorvoslati lehetőségek:

Kérjük panaszát elősorban a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak jelezze a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken.

Jogainak megsértése esetén lehetősége van bírósághoz (törvényszék) fordulni. A pert választás szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A lakó- vagy tartózkodási helye szerinti bíróságot megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

Panasszal lehetőség van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulni (NAIH, elérhetőség: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 1363 Budapest, Pf.: 9.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

***Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérése, észrevétele, problémája felmerül, kérjük keresse a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumot a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken.