Ugrás a tartalomra

Mozgó Múzeum program Általános Szerződési Feltételek

 1. BEVEZETÉS

1.1.   A jelen általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) célja a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) által szervezett és meghirdetett Mozgó Múzeum Program múzeumpedagógiai foglalkozáson történő részvételhez (a továbbiakban: „Program”) kapcsolódó részvételi feltételek szabályozása, a Programon résztvevő személyek jogainak és kötelezettségeinek hozzáférhetővé és megismerhetővé tétele.

1.2.   Résztvevő a Programra történő jegy megvásárlásával egyúttal elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit, a Programon történő részvétel feltételeit megelőzően megismerte és elfogadta. Amennyiben a Programra történő jegyvásárlást nem a résztvevővel azonos személy végzi, vagy más résztvevők nevében is vásárol, azt a Múzeum akként kezeli, hogy a vásárlás során nyilatkozatait, hozzájárulásait a jegyvásárlással érintett személy a jegyvásárlásban nem résztvevő személyek nevében és felhatalmazásukkal teszi.

1.3.   Az ÁSZF rendelkezései a Program meghirdetett kezdésétől a Program tényleges befejezéséig hatályosak. A Program tényleges befejezésének tekintendő

        (i)    a résztvevő járműről történő leszállása a visszaérkezés helyén,
        (ii)   a résztvevő az érkezés helyének elérése előtt továbbutazási szándékáról lemondása, ha e célból a járműről leszáll,
        (iii)  ha a résztvevő egészségügyi állapota miatt az utazást nem tudja folytatni,
        (iv) ha a Múzeum a résztvevőt az utazásból kizárja.

1.4.   A Program a Múzeum több Oldtimer minősítésű, egyedi járművén zajlik, ugyanakkor a Múzeum a megvásárolt jegyek és járműkapacitás függvényében egyoldalúan jogosult meghatározni, hogy a Programot az adott időben melyik járművel biztosítja.

1.5.   A Program során használt járművek Oldtimer jellegükre tekintettel fűtéssel nem rendelkeznek, ezért a Program során a résztvevő időszaknak és időjárásnak megfelelő öltözete szükséges. A megfelelő öltözet hiányáért, illetve abból eredő bármely hátrányért a Múzeum felelősséget nem vállal.

2.   A PROGRAMON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1.   A Múzeum a szolgáltatást a jogszabályokban előírt érvényes engedélyek birtokában, a forgalombiztonsági követelményeknek megfelelő járművekkel, megfelelő képzettséggel bíró és a tevékenység végzésére jogosult személyekkel látja el.

2.2.   A Programon – az alábbiakban részletezettek szerint – azon személyek jogosultak részt venni és annak keretén belül a járművön utazni, akik a Programra érvényes belépőjegyet váltottak, illetve azzal rendelkeznek. A Program lebonyolítására a Múzeum által előzetesen meghirdetett helyszínen és időben kerül sor.

2.3.   A Program keretén belül a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő résztvevő jogosult a járművön utazni, a jármű utasok biztonságát, kényelmét, komfortját szolgáló, illetve elősegítő berendezéseit rendeltetésszerűen és annak muzeális értékét ismerve, tiszteletben tartva használni. A résztvevő továbbá jogosult a Programhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat igénybe venni. A jármű egyes felszerelési tárgyait, berendezéseit alapvetően csak a vezető vagy a Múzeum alkalmazottja kezelheti, illetve az ő engedélyével használható, kezelhető. Ugyanakkor egyes felszerelési, berendezési és egyéb tárgyak a Program keretén belül múzeumpedagógiai céllal kerülnek interaktív módon bemutatásra. Ennek feltételeiről és részleteiről a Múzeum személyzete ad tájékoztatást.

2.4.   Amennyiben a résztvevő a Programon történő részvétel körülményeivel, a Múzeum alkalmazottjának eljárásával, magatartásával kapcsolatban bejelentést kíván tenni, azt a szolgáltatás igénybevételét vagy annak meghiúsulását követően a Múzeumhoz nyújthatja be.

2.5.   Nagykorú kísérő nélkül a szolgáltatás igénybevételére nem jogosult (i) a magatehetetlen vagy a részvételre kísérő nélkül nem képes személy, illetve (ii) a 14 év alatti kiskorú.

2.6.   A 14 év alatti kiskorúak csoportos részvétele esetében minden tíz kiskorúhoz legalább egy felnőtt kísérőre van szükség. A résztvevők megfelelő magatartásáról, a járműben való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.

2.7.   A járművek Oldtimer jellegükre tekintettel nem akadálymentesek, illetve a kialakításaik miatt kerekesszék nem vihető fel a járműre, ezért a Programon ennek figyelembevételével lehet részt venni. A jelzett körülmény figyelmen kívül hagyásáért a Múzeum felelősséget nem vállal.

2.8.   A többi résztvevő egészségét veszélyeztető fertőző betegségben szenvedő személy a szolgáltatást nem jogosult igénybe venni.

2.9.   A jármű kialakítására tekintettel a járműre közlekedésre szolgáló eszköz (pl.: gördeszka, görkorcsolya, roller, kerékpár) és babakocsi felvitele nem megengedett.

3.  MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

3.1.   A jelen fejezetben rögzített magatartási szabályokat a résztvevő a Program teljes időtartama alatt, különösen a jármű igénybevételekor köteles betartani, ezek a feltételek a Programon történő részvétel feltételeit képezik, és megsértésük esetén a résztvevő a Programból kizárható, károkozás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

3.2.   A résztvevő a Program teljes időtartama – beleértve a fel- és leszállás, várakozás, utazás – során tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, a létesítmények és berendezések épségét, a többi résztvevő kényelmét és nyugalmát, egészségét és testi épségét zavaró, veszélyeztető magatartástól.

3.3.   A Program során a Múzeum minden résztvevőnek ülőhelyet biztosít, ezért a járművön haladáskor felállni tilos, továbbá sem álló helyzetében, sem a jármű haladásakor az ajtónak támaszkodni, az ajtók nyitásához és zárásához szükséges területen tartózkodni vagy a nyitást és zárást bármely más módon akadályozni tilos.

3.4.   A járművön tilos szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni vagy más olyan magatartást tanúsítani, amely a járművet, annak felszerelési tárgyait, más résztvevő ruházatát, kézipoggyászát beszennyezheti vagy azokban kárt okozhat.

3.5.   A Program teljes időtartama során tilos

3.6.   a jármű ablakát kinyitni, ablakán kihajolni, vagy tárgyakat ki-, illetve beadni, ki- vagy bedobni;

3.7.   a járművön ételt és italt fogyasztani, és csomagolatlan vagy nem visszazárhatóan nyitható csomagolású élelmiszerrel, itallal utazni;

3.8.    a járművön segítőkutya kivételével élő állatot szállítani;

3.9.   a járművön hirdetményt, reklámot elhelyezni vagy a jármű berendezését rongálni;

3.10.         a vészjelzőt, vészféket vagy ajtó-vésznyitót indokolatlanul működtetni;

3.11.         a járműbe annak állapotát veszélyeztető tárgyakat, így különösen tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot (benzin, gázolaj, fűtőolaj stb.), pirotechnikai eszközt, fegyvert vagy fegyvernek látszó tárgyat, illetve szúró- és vágóeszközt, egyéb jogszabályban tiltott dolgot bevinni vagy azt megkísérelni;

3.12.         a résztvevőnek botrányos, illemsértő, jogszabályba vagy jelen ÁSZF-be ütköző magatartást tanúsítani, más módon a többi résztvevőt zavarni;

3.13.         a résztvevőnek a személyzetet feladatai ellátásában akadályozni;

3.14.         a résztvevőnek ittasan, bódultan a járművön tartózkodni, utazni;

3.15.         élő állatot szállítani;

3.16.          a járművön és annak 5 méteres körzetében dohányozni.

3.17      A Múzeum a Programon történő részvételt megtagadhatja, illetve a résztvevőt az utazásból kizárhatja, ha a fenti magatartási szabályokat megszegi.


4.   FELELŐSSÉG

4.1.   A Múzeum felelős, amennyiben a Program során a járművön való tartózkodás közben, illetve be- vagy kiszállás esetén, a Programon történő részvétellel összefüggésben a résztvevőt életben vagy egészségben okozott kár éri. Ez alól kivételt képez minden olyan eset, ahol a Múzeum bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely tevékenységi körén kívül esik. A Múzeum felelőssége a fel- és leszállás helyszínén vagy más várakozóhelyen bekövetkezett balesetből eredően kizárólag felróható magatartása esetén áll fenn.

4.2.   Ugyanakkor, amennyiben a részvevő a Programból (így különösen az utazásból) történő kizárási okok valamelyikének fennállása (pl. az okot eltitkolva, a jármű személyzetét, illetve másokat megtévesztve) vagy valamely részvételre vonatkozó feltétel hiánya (pl. kísérő hiánya) esetén, vagy alkalmatlan kísérővel a járműre mégis felszáll, az abból következően elszenvedett, valamint harmadik személynek vagy a Múzeumnak okozott károkat maga, illetve törvényes képviselője köteles viselni.

4.3.   A Múzeum a jármű utasterébe – jogszerűen és a jelen ÁSZF-ben nem tiltott – bevitt dolgok (így pl. kézipoggyász) elveszéséért vagy sérüléséért kizárólag abban az esetben felelős, ha a kárt a Múzeum felróható magatartása okozta. A dolog sérülése esetén a kártérítés mértéke a Múzeum teljes felelősségének megállapításakor sem haladhatja meg a dolog Múzeumnak felróható elvesztése esetén fennálló kártérítés mértékét.

4.4.   Amennyiben a résztvevő, olyan dolgot visz a járműbe, amelyet jogszabály vagy a jelen ÁSZF tilt, teljes felelősséggel tartozik ezen szabályok megszegéséből eredő károkért.

4.5.   A fent rögzítettektől eltérően a Múzeum nem felel a résztvevő őrizetében lévő dolgok Múzeum tevékenységi körén kívül eső okból bekövetkezett károsodásáért, továbbá nem felel a résztvevő által őrizetlenül hagyott dolgokért.

4.6.   Káresemény esetén helyszíni jegyzőkönyv kerül felvételre. Amennyiben a résztvevő az együttműködést megtagadja, a Múzeum hatósági eljárást indít.

4.7.   A résztvevő által a járműben okozott kár esetén a kártérítésnek tekintettel kell lenni a jármű Oldtimer jellegére.


5.  FORGALMI VAGY MŰSZAKI AKADÁLY

5.1.   Amennyiben a Program megvalósulását valamilyen, az adott járművet érintő – akár forgalmi, akár műszaki – körülmény akadályozza vagy valamilyen körülmény jármű Programból való kimaradását eredményezi, a Program különleges jellegére tekintettel a Múzeum a résztvevők más muzeális járművel történő szállításáról nem köteles gondoskodni. Ezen esetben a résztvevő kérheti a jegy visszaváltását vagy másik alkalomra történő becserélését. A Program meghirdetett kezdését 15 perccel meghaladó késés esetén a résztvevő ugyancsak kérheti a jegy visszaváltását vagy annak fentiek szerinti becserélését. Amennyiben az akadályozó vagy meghiúsító helyzet a kiindulás helyének elhagyását követően, azonban az azzal megegyező beérkezés helyére történő megérkezés előtt következik be, a Múzeum köteles gondoskodni a résztvevők beérkezés helyére történő visszaszállításáról. A résztvevő, aki ezen esetben a Programon való további részvételi szándékáról – akár ráutaló magatartással az adott helyszín elhagyásával – lemond, a továbbiakban nem jogosult a beérkezés helyére történő visszaszállítás igénylésére, azaz úgy tekintendő, hogy arról kifejezetten és véglegesen lemond.

5.2.   Amennyiben a jármű közlekedése átmenetileg nem lehetséges vagy az az eredetileg meghatározott útvonaltól eltérő útvonalon lehetséges, a Múzeum erről a résztvevőket tájékoztatja.


6.  PANASZOK ÉS ÉSZREVÉTELEK BEJELENTÉSE

6.1.   A résztvevő a Programmal kapcsolatban felmerült észrevételeit, panaszait vagy kártérítési igényét jogosult a Múzeum részére bejelenteni, bejelentésének kivizsgálását és elbírálását kérni. Amennyiben a résztvevő kártérítési igényt jelent be, a Programon való részvételre jogosító jegyét is köteles bejelentéséhez csatolni.

6.2.   A Múzeum a beérkezett bejelentéseket 30 napon belül kivizsgálja, és válaszát a bejelentéssel azonos csatornán megküldi. A bejelentéseket a Múzeum egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon kezeli és bírálja el. A Múzeum a bejelentés elbírálása során minden esetben indokolással ellátott írásbeli választ nyújt, valamint tájékoztatja a bejelentőt, hogy mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, valamint megadja annak elérhetőségét.

6.3.   A résztvevő bejelentését írásban az alábbi címeken teheti meg:

         a) levélben: 1426 Budapest Pf. 37.

         b) elektronikus úton (e-mail): info@kozlekedesimuzeum.hu

6.4.   Az írásbeli bejelentés esetén a nyilvántartásba vétel napja a bejelentés beérkezésének napja.

6.5.   A résztvevő szóbeli bejelentést tehet a Programon a Múzeum alkalmazottjánál, aki a bejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv tartalmazza az esemény adatait és rövid leírását, valamint a bejelentő adatait. A bejelentés nyilvántartásba vételének időpontja a közlés napja.

6.6.   Szóbeli bejelentés esetén a Múzeum alkalmazottja annak elintézése kapcsán a szükséges tájékoztatást megadja, amennyiben pedig a bejelentés a helyszínen kezelhető, a Múzeum alkalmazottja a helyszínen intézkedik. Amennyiben a bejelentés a helyszínen nem kezelhető, arra a bejelentés kezelésére vonatkozó általános szabályok az irányadók azzal, hogy a résztvevő választása szerint a Múzeum válaszát e-mail vagy könyvelt küldemény útján adja meg.


7.   TALÁLT TÁRGYAK

7.1.   A Program során (így a járművön vagy azon kívül), a kiindulás vagy beérkezés helyén a résztvevő által talált és ismeretlen tulajdonú dolgokat a találó résztvevő a Múzeum alkalmazottjánál köteles megőrzésre leadni.

7.2.   A Múzeum a talált dolgot a találó által is aláírt jegyzőkönyv felvétele mellett nyilvántartásba veszi.

7.3.   A Múzeum az alkalmazottja által vagy mások által talált és átadott dolgot megőrzésre átveszi, az igazolt tulajdonosa jelentkezésekor azt részére átadja.

7.4.   A Múzeum a talált dolgot 3 hónap időtartamig őrzi meg, ezen időszak elteltét követően azt értékesíti. Ezzel ellentétben a Múzeum az átvett, de nem eltartható vagy nem megőrizhető dolog értékesítéséről haladéktalanul gondoskodik.

7.5.   Amennyiben a talált dolog tulajdonosának személye megállapítható, a Múzeum őt értesíti és jelentkezése esetén a dolgot késedelem nélkül átadja.

7.6.   Amennyiben a talált dolog tulajdonosa a Múzeum által nem állapítható meg, a fentiek szerinti őrzési idő alatt a dolog annak adható ki, aki kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a dolgot ő vesztette el vagy ő a dolog tulajdonosa.

7.7.   A talált dolog jogosult általi átvételéről elismervény kerül kiállításra, amely tartalmazza az átadó és átvevő adatait, találás helyét és idejét, valamint a dolog leírását és állapotát.

7.8.   A talált dolgok a Múzeum székhelyén (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) vehetők át.


8.  KÉP-, ILLETVE KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

8.1.   A résztvevő a Programra történő jegy megvásárlásával egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a Program során, a járművön, a kiindulás vagy beérkezés helyén a Múzeum róla kép-, illetve kép- és hangfelvételt készítsen, amelyet a Múzeum jogosult különösen, de nem kizárólagosan a honlapján, kiadványaiban elsődlegesen a Múzeum népszerűsítése céljából felhasználni.

8.2.   Amennyiben a résztvevő 18 év alatti személy, a kép-, illetve kép- és hangfelvétel Múzeum általi készítéséhez törvényes képviselője a jegyvásárlással hozzájárult.


9.  ADATVÉDELEM

A Múzeum az Európai Unió 2018. május 25-én hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679/EU rendelet, GDPR) előírásainak megfelelően kezeli a résztvevők adatait. A vonatkozó Adatkezelési tájékoztató a https://www.kozlekedesimuzeum.hu/hu/kozerdeku-adatok linkre kattintva, a Múzeum adatkezelési szabályzata a https://www.mmkm.hu/hu/kozerdeku-adatok/adatvedelmi-szabalyzat linkre kattintva érhető el. A résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról, a vonatkozó eljárási szabályokról ezekben a dokumentumokban kaphatnak tájékoztatást.


10.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1.    A Múzeum tájékoztatja a résztvevőket, hogy a jelen ÁSZF a „Tájékoztatás a Mozgó Múzeum Program részvételi feltételeiről” (a továbbiakban: „Tájékoztató”) elnevezésű tájékoztatóval együtt alkalmazandó. A jelen ÁSZF és a Tájékoztató kölcsönösen értelmezendő, ellentét esetén a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

10.2.    A jelen ÁSZF vagy a Tájékoztató által nem érintett egyéb kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók.