A kosarad üres

Kosárban 0 tétel

Vásárlási feltételek

ADATVÉDELEM

A Vásárlók illetve Fogyasztók (azaz olyan természetes személyek, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el; a továbbiakban Vásárló és Fogyasztó együttesen: „Vásárló”) adatait kizárólag saját számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használjuk, bizalmasan kezeljük. A vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére, átadásra kerülnek a szállító cégnek. A szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk, vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez bennünket. A szerződéseket Cégünk elektronikus nyilvántartásában iktatja és archiválja, ezzel biztosítva a szerződés adataihoz való utólagos hozzáférés lehetőségét. 

KELLÉKSZAVATOSSÁG

Az általunk forgalmazott termékekre Ptk-ban foglaltak szerint meghatározott mértékű szavatosságot vállalunk, vagy vállalnak beszállítóink. 

Szavatossági igény esetén a vevő kérheti:
a) Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a webáruház a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.

A hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül köteles velünk közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát. (A vásárlástól számított 6 hónapig a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. 6 hónap letelte után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt.) 

TERMÉKSZAVATOSSÁG

A termék hibája esetén – választása szerint – a fentebbi kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

JÓTÁLLÁS – GARANCIA

A jótállás azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor az egyes áruk esetében a gyártó vagy mi vállalhatunk önkéntes jótállást, amelyekről a termék megrendelésekor tájékozódhat.

A jótállási határidő a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően egy év, amely jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. Jótállási igény esetén a vevő kérheti:

a) Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a webáruház a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha a Vásárló az áru meghibásodása miatt a három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja szerinti aránytalan többletköltségre hivatkozni nem lehet, hanem az áru kicserélése kötelező, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

b) Ha sem kijavítás, sem kicserélés nem lehetséges, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a jótállási igény nem érvényesíthető. A jótállási igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.(151/2003 Korm. rendelet, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet).

A jótállás időtartama alatt a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék meghibásodása a teljesítést követően keletkezett.

 

ELÁLLÁSI JOG

Webáruházunk szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, a Vásárlók érdekeit szem előtt tartva jár el. A Vásárló a szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben foglaltak szerint 14  munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a törvény által megszabott 14 napos határidő helyett 21 napos elállási jogot, azaz pénz visszafizetési garanciát vállal.   Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 21 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 21 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi, illetve a több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 21 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Amennyiben a Vásárló elállási/felmondási jogával kíván élni, elállási/felmondási szándékát tartalmazó, alábbi egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, faxon vagy elektronikus úton) az alábbi címre:

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

Az elállási nyilatkozat innen tölthető le. 

Határidőben gyakorolja a Vásárló az elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

 

Az értékesítő köteles a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. 

A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. Ugyanakkor felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 

Webshop szolgáltatásunk felhasználásával kötött szerződés esetében, amennyiben a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel, a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. E költségek legmagasabb becsült összege: 1 550- Ft.

Azonban követelhetjük az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését. A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot, a hang-, illetve képfelvétel példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

Tekintettel arra, hogy internetes áruházunk és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum raktárkészlete ugyanaz, előfordulhat együttes eladás okán, hogy a megrendelt terméket nem tudjuk leszállítani. Ezért felelősséget nem vállalunk, de az esetlegesen felmerült problémát igyekszünk a Vásárló megelégedésére orvosolni!

Előfordul, hogy az Internetes áruházban kiválasztott termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet a Vásárló szeretett volna. Az ilyen esetekben a következő a teendő:

- A Vásárló jelzi a termékkel kapcsolatos elégedetlenségét ügyfélszolgálatunkon telefonon vagy e-mailben. 
- Munkatársunk az egyeztetés után (számla visszakeresése, a termék értékének megállapítása) közli a Vásárlóval, hogy a termék visszavehető-e vagy sem (megbontott eledelt, használt felszereléseket indokolt esetben, csak rejtett, a használat során kiderülő gyári hiba esetén tudunk visszavenni). Bontatlan és sértetlen terméket minden kérdezés nélkül visszaveszünk! 
- Amennyiben lehetséges, a Vásárló postai csomagként feladja címünkre a visszaküldeni szánt terméket. Kérjük, a csomagot „értéknyilvánítással" adja fel, NE küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket NEM áll módunkban átvenni! 
- A termék megérkezésekor munkatársunk ellenőrzi annak sértetlenségét, és piros postai utalványon, vagy banki átutalással visszaküldi a termék ellenértékét.  

 

ÁRUCSERE

Ha a rendelt termék(ek) esetlegesen nem megfelelő, nem megfelelő a méret, a Vásárló mást kapott, mint amire számított, van lehetőség a cserére. Ez a lehetőség értelemszerűen további költséget jelent. Ha a probléma esetlegesen a mi figyelmetlenségünkből adódott, akkor ez a költséget természetesen minket terhel, ha viszont a probléma a vevő figyelmetlenségéből adódott, akkor a plusz költség a Vásárlót terheli. Ez esetben a cserecsomag kipostázásának díját ki kell fizetni, melynek aktuális díjáról a "Fizetés & Szállítás" menüpontban tájékozódhat.

A kicserélésre váró terméket (termékeket) vissza kell csomagolni a szállító dobozába a hivatalos papírokkal együtt (szállító, számla), és megfelelően le kell ragasztani. A már helyes terméket elküldjük, és az érkező futár kezébe kell adni a hozzánk visszaküldendő csomagot. Ha ez a költség a megbeszélés után egyértelműen a Vásárlót terheli, akkor a másodjára kiküldött csomag után a szállítási költséget át kell adni a futárnak az esetleges különbözeti összeggel együtt, ami a számlán szerepel.

 

FIZETÉS

A megrendelését az alábbi módokon fizetheti ki:

- PayPall rendszeren keresztül

- Online bankártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni az OTP SimplePay rendszerén keresztül, melynek során a vásárló a vásárlással az alábbiakhoz járul hozzá:

Tudomásul veszem, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) adatkezelő által a https://kozlekedesimuzeum.hu/webshop felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási név és cím, adószám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

A fizetés pontos leírását a szállítási és fizetés menüpont tartalmazza.

 

SZÁLLÍTÁS

Házhozszállítás:

A csomagokat a Pannon Xp. futárszolgálat szállítja házhoz belföldön.

A szállítási költség a megvásárolni kívánt termék(ek) összsúlya és mérete alapján kerül meghatározásra. A szállítási költséget a rendszer automatikusan számolja, miután Ön kiválasztotta a fizetési és szállítási módot.

Szállítási költség belföldi címre történő szállítás esetén (2023. 01. 13-tól visszavonásig):

 

Minimális súly Maximális súly Szállítási költség*
0,01 kg 9,99 kg 1 850 Ft
10 kg 14,99 kg 2 000 Ft
15 kg 19,99 kg 2 250 Ft
20 kg 24,99 kg 2 500 Ft
25 kg 29,99 kg 2 600 Ft
30 kg 39,99 kg 3 000 Ft

40 kg felett kérje egyedi ajánlatunkat a webshop@kozlekedesimuzeum.hu
e-mail címen.

*Az árak magyar forintban (HUF) értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.

 

Külföldi címre történő szállítás esetén:

Külföldi címre történő szállítás esetén megrendelése leadása előtt kérje egyedi ajánlatunkat a webshop@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen.

 

Csomag automata:

A csomag(oka)t a FoxPost csomagautomatákon keresztül lehet átvenni.

Szállítási költség belföldi címre történő szállítás esetén (2023. 04. 05-től visszavonásig):

 

Maximális méret Maximális súly Szállítási költség*
60 cm x 36 cm x 61 cm 25 kg 1 149 Ft

25 kg vagy a megadott maximális méret feletti csomagnál kérje egyedi ajánlatunkat a webshop@kozlekedesimuzeum.hu
e-mail címen.

*Az árak magyar forintban (HUF) értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.

 

Külföldi címre történő szállítás esetén:

Külföldi címre történő szállítás esetén megrendelése leadása előtt kérje egyedi ajánlatunkat a webshop@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen.Szállítási határidő:

A „sikeres vásárlást” tárgyú visszaigazoló e-mail elküldésétől számított 7 munkanap.

Csomag újrakézbesítés:

Amennyiben mi elküldtük Önnek a megrendelt csomagot, és azt Ön 5 munkanapon belül nem veszi át, a csomagot sajnos automatikusan visszaküldi a szállító cég a címünkre, és mi elveszítjük rajta a szállítási költséget. Előfordulhat, hogy nem kap értesítőt, vagy nem találja meg a szállítónk a címet, zárva az ajtó, nem tartózkodik senki a megadott címen, elutazott külföldre stb. Ilyen esetben, amennyiben ezt Ön kezdeményezi, a csomagot a szállítási költség újbóli felszámításával elküldjük Önnek. De csakis akkor indítjuk útjára ismét a csomagot, ha annak ellenértéke a bankszámlánkon (átutalással) jóváíródott! Amennyiben egy címről két vagy több alkalommal is visszakapjuk a csomagot, Áruházunk fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban NE küldjön újra csomagot.  

 

VÁSÁRLÁS MENETE

Vásárlás az Áruházban:

Ha a kiválasztott terméket szeretné megvásárolni a „kosárba” gombra kattintva kezdeményezheti az áru megvásárlását. Miután berakta a kosárba az Önnek tetsző termékeket, folytathatja a vásárlást. A termék mennyiségét is tetszés szerint átírhatja, megváltoztathatja. Az alapértelmezés szerint 1 db-ot kínálunk fel. A kosár tartalmának az összege mindig megjelenik, miután árut rakott bele.

A kosár tartalma (1. lépés):

A "kosár tartalma" ablakban minden kiválasztott termék és az aktuális végösszeg - böngészés közben is - nyomon követhető. Ez bármikor tetszés szerint módosítható, törölhető. Ha ki akarunk venni valamit a kosárból, akkor a „kosár” ablakban a „kosár tartalma” gombra kell kattintani. Ekkor a terméklistából a feleslegesnek vélt terméket a „X” (törlés) gombbal lehet eltávolítani. Ezután folytathatjuk a vásárlási lista bővítését, vagy a kassza gombra kattintva elkezdhetjük a megvásárlás folyamatát.
A vásárlás következő lépésénél, vagy a már korábbi vásárláskor használt regisztrációs adatokat adhatjuk meg a belépéshez, vagy egy új regisztrációval léphet tovább a folyamatban. Sikeres regisztráció esetén egy levelet kapsz a megadott e-mail címedre, ahol egy link segítségével aktiválhatod regisztrációdat. Ezek után újra a „kosár tartalma” gombra kell kattintani, majd a „kassza” gombra és be lehet írni a belépéshez szükséges adatokat. Ennél a lépésnél még lehetőség van egy üzenetet beírni a „vásárlói megjegyzés ablakba”, ha bármi fontos kiegészítő információt is szeretnél eljuttatni nekünk a teljes lebonyolítással kapcsolatban.

Rendelési adatok (2. lépés)

Itt láthatóak a számlázási adatok. Számlázási cím, szállítási cím, melyek mind egyenként módosíthatóak, illetve új szállítási cím is hozzáadható. Értelem szerűen elvégezzük a megfelelő kijelöléseket, megválasztjuk a kiszállítás módját, mely jelen esetben a futárszolgálat.

Rendelés elküldése (3. lépés)

Itt egy áttekintést kapunk az általunk kosárba helyezett termékekről, azok összértékéről, illetve a megadott számlázási és szállítási adatokról. Ha az adatbevitel során tévesen adtunk meg valamely adatot, akkor a „vissza” gombbal változtathatunk rendelésünkön. Ha a bevitt adatok megfelelőek, akkor a „szolgáltatási feltételek elfogadása” után, a „megrendelem” gombbal véglegesíthetjük a rendelést. A megrendelésről egy automatikus levél fog érkezni a megadott e-mail címre, ami igazolja a rendelés leadásának sikerét, tényét. Ezt követően egy újabb levelet fogunk küldeni, mely egy igazolás arra, hogy a megrendelt termékek ténylegesen is szerepelnek-e a készletünkön. 

A megrendelés, mint fogyasztói ajánlat és az automatikus választ követő második levelünk együttesen írásbeli szerződésnek minősül, amelyet tárolunk.

 

Nagyon fontos, hogy a megadott telefonszám pontosan legyen megadva, mert ha a futárnak bármilyen problémája is lenne a csomag célba juttatásával kapcsolatban, akkor ezen a számon tud jelentkezni, egyeztetni  

PANASZKEZELÉS

Alapkövetelmény a Vásárlók felvetéseinek gyors kivizsgálása és a feltárt hibák orvoslása, ezért a panaszbejelentéseket rögzítjük, és rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük.

Az igénybe vehető panaszbejelentés módjai:

Írásbeli panasz:

Bejelentés írásbeli panasz esetén

A panasz elbírálásához szükséges a konkrét ügy pontos leírása, több kifogás esetén azok, illetve indokaik elkülönített rögzítése, továbbá a határozott igény megjelölését és a panaszban foglaltakat alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell a beadványhoz. Amennyiben a panasznak voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat kérjük megadni.

A Vásárló írásbeli panaszát megküldheti :

Cégnév: Magyar Műszaki és Közlekedés Múzeum

Cég székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42

E -mail: webshop@ kozlekedesimuzeum.hu

Írásbeli panaszban az alábbi adatokat kérjük megadni:

  1. az ügyfél neve, lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;

  2. az ügyfél nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak kezeléséhez;

  3. a panasszal érintett termék megnevezése (megrendelés/szerződés száma), vételára;

  4. a vállalkozás általi teljesítés időpontja;

  5. a panasz előterjesztésének helye, ideje, 

  6. bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;

  7. a hiba részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön;

  8. a szavatossági vagy jótállási igény alapján az ügyfél által érvényesíteni kívánt jog leírása;

  9. ha a szavatossági vagy jótállási kötelezettségnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogától eltérő módon teszünk eleget;

  10. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módja, vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka.

 

Ezt követően a panaszügyet érdemben megvizsgáljuk és a panasszal kapcsolatos álláspontunkat és érdemi döntését/intézkedését pontos indoklással ellátva, a panasz közlését követő 30 napon belül írásban megküldjük a Vásárló részére e-mailben. 

Amennyiben a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségéről a bejelentéskor nem tudunk nyilatkozni, álláspontunkról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról – öt munkanapon belül, e-mailben írásban megküldjük a Vásárló részére.

A panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számítunk fel.

Panaszkezelés folyamatának bemutatása

A panasz benyújtását követően elsődleges feladatunk annak eldöntése, hogy a bejelentés panasznak minősül-e vagy sem. Amennyiben igen, sor kerül a panasz regisztrációjára. A panasz regisztrációja után megkezdődik a panaszügy kivizsgálása. A vizsgálati szakaszban kerülhet sor a hiányzó információk, illetve szükség esetén szakvélemény beszerzésére. Amennyiben valamennyi, a panaszbejelentés szempontjából fontos információ rendelkezésre áll, a vizsgálati szakasz lezárul és sor kerül a döntéshozatalra.

A döntésnek három fajtája van:

 1. Panasz elfogadása

 2. Panasz részbeni elfogadása

 3. Panasz elutasítása

A döntéshozatalt a panaszeljárás befejezéseként az ügyfélválasz elkészítése és megküldése követi a jogszabály által meghatározott, illetve az igényelt közlési formában (írásban, faxon, e-mailben, stb.).

A panasz elfogadása esetén a kijavítást vagy a kicserélést 15 napon belül elvégezzük.

Tájékoztatás jogorvoslati lehetőségekről

A panasz elutasítása esetén az írásban tájékoztatjuk a jogorvoslati álláspontjáról a Vásárlót, hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A Vásárlót ezek a lehetőségek akkor is megilletik, ha a panasz kivizsgálására nyitva álló 30 napos válaszadási határidő eredménytelenül telt el.

Amennyiben a panaszkezelés nem jár a Vásárló számára kielégítő eredménnyel vagy nem kap 30 napon belül választ, a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

a) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: „Kamara”) mellett működő független békéltető testülethez (az eljárásra – a Vásárló erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Vásárló kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes). Az Eladó székhelye szerinti békéltető testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; telefon: 06 (1) 488 21 31) továbbá

b) a polgári perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény szabályai alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás (Eladó) közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: „Fogyasztói jogvita”) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a vállalkozás (Eladó) kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Amennyiben az Eladói panaszkezelés a fogyasztónak nem minősülő Panaszos számára nem jár kielégítő eredménnyel, a következő jogorvoslati lehetőség áll rendelkezésére: bármely, így különösen a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat a polgári perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

Panasznyilvántartás és adatvédelem

A panaszokról és azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezetünk, amely a következő főbb adatokat tartalmazza:

 • a Panaszos adatait

 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését

 • a panasz benyújtásának időpontját és módját

 • a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokolását

 • a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) megnevezését, valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét

 • a kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges szakvéleményt

 • a panaszban megjelölt igényről való döntést

 • a panasz megválaszolásának időpontját és módját

 • a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat (pl.: panasz oka, gyakorisága)

A kapott panaszt, továbbá az azokra adott válaszokat 3 évig archiváljuk és azokat az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) selejtezni kell.

A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják.

A panaszokkal kapcsolatban papír alapú formában vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat a panasz vonatkozásában előírt bizonylat megőrzési szabályoknak megfelelően, de legalább a polgári jog elévülési szabályai szerinti elévülési idő leteltéig őrizzük meg.

Magatartási kódex

Magatartási kódex: olyan – piaci önszabályozás keretében létrehozott – megállapodás vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el (a továbbiakban: magatartási kódexnek való alávetés).

Eladó tájékoztatja Ügyfeleit, hogy magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

 

CÉGINFORMÁCIÓ

Üzemeltető neve: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum.

Adószám: 15308067-2-42

Bankszámlaszám: 10032000-01465457-00000000

ÁHT Azonosító: 035884

Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

E-mail: webshop@kozlekedesimuzeum.hu

Title Text
Kedves vásárlónk!
Új szolgáltatással bővültünk!
Személyes Átvétel
 
Személyes átvétel minden kedden 9-16 óráig van lehetőség. 
Cím: 1072 Budapest Rákóczi út 42. 8. emelet Magyar Műszaki és Közlekekdési Múzeum ( Blaha Lujza térnél)
Kapcsolat: Podhorszki Veronika   06-30-514-6339
 
Nem lépek be.